عصر جدید

۲۰ خرداد ۱۳۹۸

حضور آقای دکترمهدی کریمی تفرشی در برنامه عصر جدید

✍️ حضور کارآفرین برترجهان اسلام آقای دکترمهدی کریمی تفرشی به عنوان رکورد دار کارآفرینی کشور در برنامه عصرجدید دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۸ شبکه سوم سیمای جمهوری […]