پیام دکتر مهدی کریمی تفرشی به مناسبت نمایشگاه اگروفود ۱۳۹۶