جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

کتاب در مسیر نیکنامی

مقدمه کتاب در مسیر نیکنامی

در دنیای امروز کسب موفقیت شادکامی و رضایت از زندگی است که در بسیاری از مجامع علمی دنیا به طور جدی در حال پیگیری است یکی از عوامل گسترش این مباحث در دنیای امروز افزایش روز افزون افسردگیهای ،روحی تنشهای ،روانی شکستها و ناامیدیهای فراوان در زندگی نسل امروز جهان .است اما باید دانست که برای کسب موفقیت و شادکامی در زندگی از چه روشی بهره برداری کرد.
موفقیت یعنی از شکستی به شکستی دیگر رفتن بدون اینکه شور و اشتیاق خود را از دست بدهیم موفقیت کلید خوشبختی .نیست خوشبختی کلید موفقیت است. اگر از کاری که انجام میدهید خرسند و راضی ،باشید حتماً موفق خواهید شد در زمان و مکانی که دیگران شکست خوردهاند شما میتوانید موفق باشید؛ شما میتوانید یک عادت جدید را شروع کنید یا یک عادت کهنه را کنار بگذارید در حالی که دیگران به عادت جدیدی را وارد زندگیشان میکنند و نه عادت کهنه ای را از زندگیشان بیرون میاندازند شما میتوانید زندگیتان را تغییر دهید.
اعتماد به نفس در موفقیت امری حیاتی است اصول اساسی اعتماد به نفس به شما می آموزد که چگونه نشاط را اشتغال را رهایی از مشکلات را و خلاصی از ناملایمات را از خویش و نه دیگران و نه از جامعه انتظار داشته باشید.

با داشتن اعتماد به نفس شما میتوانید نه فردا بلکه همین امروز؛ اگر میخواهید اعتیادتان به مواد مخدر یا سیگار را کنار بگذارید وزنتان را کاهش دهید کمتر قهوه ،بخورید دیگر سر کودکتان فریاد نکشید درآمد بالاتری داشته باشید یا حتی در کارتان اعتماد به نفس بیشتری داشته .باشید در این کتاب شما با رمزهای موفقیت و کلیدهای اعتماد به نفس آشنا خواهید شد امیدوارم این کتاب در موفقیت و بالا بردن اعتماد به نفس شما موثر واقع شود.

مهدی کریمی تفرشی